วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ข้อมูลยอดคงค้าง NPLs

ข้อมูลยอดคงค้าง NPLs 
ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย