วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การเพิ่มทุน แบบ General Mandate

General Mandate คือ 

ทางเลือกหนึ่งของการเพิ่มทุน โดยการขออนุมัติเพียงจำนวนหุ้นเพิ่มทุนและประเภทการจัดสรร จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละคราวตามความเหมาะสม 


การเพิ่มทุนแบบอื่นๆ


ข้อมูลจาก set.or.th