วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป MKG

Note ย่อ เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป MKG
  
ปี 2554 ทั้งปีกำไรประมาณ 1600ล้าน แต่จ่ายปันผล 2210ล้าน 
 จะรอดูเอาเข้าตลาดจะจ่ายแบบนี้ไหม เป็นการเตรียมตัวเอา บ.เข้าตลาดที่สุดยอดมาก 555+
ต้องไปดูตัวเลข หนี้สิน และ ผู้ถือหุ้น แล้วคำนวน D/E เอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทฯ มีร้านอาหาร เอ็ม เค สุกี้ อยทูั่ง้ หมด 339 สาขา ทั่วประเทศ (รวมร้าน เอ็ม เค โกลด์ 6 สาขา) ร้านอาหารญี่ปุ่
นยาโยอิ 81 สาขา ร้านอาหารไทย เลอ สยาม 2 สาขา ร้านอาหารไทย ณ สยาม 1 สาขา และร้านกาแฟ/เบเกอรี่ 
เลอ เพอทิท 1 สาขา นอกจากนี้ยังมีการขายแฟรนไชส์ร้าน เอ็ม เค สุกี้ ให้แก่ผู้ประกอบการในต่างประเทศได้แก่ ประเทศญี่ปุ่
น 
ประเทศเวียดนำม และจัดตัง้ บริษัทร่วมทุนในกำรดำ เนินธุรกิจร้ำนอำหำรในประเทศสิงคโปร์

     
การเปิดสาขาใหม่นั้น จะต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 8 ล้านบาทต่อสาขา เพื่อ
ใช้สำหรับงานออกแบบ งานก่อสร้าง งานระบบ เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ครัว และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานอื่นๆ บริษัทฯมีแผนงานที่จะขยายสาขาเอ็ม เค สุกี้ และยาโยอิอย่ำงต่อเนื่อง     บริษัทฯมีแผนงานที่จะเปิดสาขาใหม่ทุกๆปี และต้องมีพนักงานประมาณ 30 – 40 คนต่อ 1 สาขา ดังนั้นบริษัทฯจะต้องมีแผนงานการรับพนักงานใหม่จำนวนมากเพื่อรองรับการเปิดสาขาใหม่ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีพนักงานในฝ่ายปฏิบัติการสาขาจำนวน 19,451 คน โดยมีสัดส่วนที่
เป็นพนักงานประจำ ร้อยละ 72 และพนักงานชั่วคราวร้อยละ 28 และมีอัตราการหมุนเวียนของพนักงานรวมอยู่ที่เฉลี่ยร้อยละ 10

     บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจร้านอาหารยาโยอิมาเป็นเวลา 6 ปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีทั้ง หมด 81 สาขา  บริษัทฯ เองยังมีความมุ่งมั่น ที่จะขยายสาขายาโยอิอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดสาขาใหม่เฉลี่ย 30 สาขาต่อปี และมีแผนงานการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในอนาคต อีกทั้ง ผลการดำเนินงานของยาโยอิก็มีการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่องจากยอดขายมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 36 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2552 – 2554) และมีการเติบโตของกำไรสุทธิจากขาดทุนสุทธิ 48 ล้านบาท ในปี 2551 เป็นกำไรสุทธิ 108 ล้านบาทในงวด 9 เดือนแรกปี 2555
     
MK สุกี้ สาขาและบริการ
ยาโยอิ สาขา