วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

EJIP คือ อะไร

โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานบริษัทจดทะเบียน
Employee Joint Investment Program : EJIP

โครงการสำหรับพนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ ของบริษัทดจดทะเบียน ที่เป็นการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทและผู้เข้าร่วมโครงการ โดยจะทยอยลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ตนทำงานอยู่ เป็นรายงวด สม่ำเสมอ ด้วยหลักการเฉลี่ยต้นทุน ( Dollar Cost Average) และสมัครเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจที่มา  set.or.th

อนึ่ง ชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทาการ ที่ นลท เรียก 
EJIP  =  อีหยิบ
ESOP = อีสป