วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

IPO CHG โรงพยาบาลจุฬารัตน์


IPO CHG   โรงพยาบาลจุฬารัตน์

ก่อน IPO ณ 31 ธ.ค 2555  
ทุนที่ชําระแล้ว : หุ้นสามัญจํานวน 880 ล้านหุ้น มูลค่าาที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
รวม 880 ล้านบาท

หลัง IPO
ทุนที่ชําระแล้ว : หุ้นสามัญจํานวน 1,100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้นละ 1 บาท
รวม 1,100 ลานบาท


เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก IPO 220ล้านหุ้น