วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

GMS Exchanges


รู้จักกับตลาดหลักทรัพย์ใน GMS
ตลาดหลักทรัพย์ลาว (LSX)ตลาดหลักทรัพย์กัมพูชา (CSX) ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ (HOSE)ตลาดหลักทรัพย์ฮานอย (HNX)ตลาดหลักทรัพย์ลาว (LSX) http://www.lsx.com.la
รู้จักกับ
ตลาดหลักทรัพย์ลาว
 • ตลาดหลักทรัพย์ลาวจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ภายใต้สัญญาร่วมทุนระหว่าง ธนาคารแห่ง สปป. ลาว 51% และ ตลาดหลักทรัพย์เกาหลี 49%
 • ตลาดหลักทรัพย์ลาวนับเป็นตลาดทุนแห่งแรกที่เกิดขึ้นใน สปป. ลาว เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวสำหรับบริษัทที่มีความต้องการในการพัฒนาและขยายกิจการด้านการผลิตและบริการ
หน่วยงานกำกับดูแลLao Securities Commission Office (LSCO)
สินค้าและบริการหุ้น
ดัชนีLSX Composite Index
จำนวนบริษัท
จดทะเบียน
3 บริษัท (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2556)
 1. EDL-Generation Public Company [EDL-Gen]
 2. Banque pour le Commerce Exterieur Lao Public (BCEL)
 3. LAO World Public Company (LWPC)
ระยะเวลาซื้อขายเวลา 8.30 น. ถึง 11.30 น. โดยระบบจะเปิดให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ 6 ครั้งต่อวัน (ทุกๆ ครึ่งชั่วโมงระหว่างเวลาเปิดและปิดการซื้อขายข้างต้น)
บริษัทสมาชิก
3 บริษัท
 1. BCEL-KT Securities Company Limited
 2. Lanexang Securities Public Company
 3. Lao-China Securities Company Limited
การชำระราคาT+2
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์Lao PDR Securities Depository Center (LSDC)
ข้อมูลสำหรับ
นักลงทุนต่างชาติ
ภาษีอากรของนักลงทุนต่างชาติ
นักลงทุนบุคคล
กำไรจากการขายหลักทรัพย์: ไม่มีภาระภาษีจากกำไรที่เกิดจากการขายหลักทรัพย์
เงินได้จากเงินปันผล: ได้รับยกเว้นภาษี
นิติบุคคล
กำไรจากการขายหลักทรัพย: ไม่มีภาระภาษีจากกำไรที่เกิดจากการขายหลักทรัพย์
เงินได้จากเงินปันผล: ได้รับยกเว้นภาษี
สนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ลาวผ่านบริษัทสมาชิกไทย
 
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ต่างประเทศ
โทรศัพท์ : +66 2 695 5959-60 | โทรสาร : +66 2 695 5969
อีเมล์ : Z-Inter@ktzmico.com
 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)  
ฝ่ายธุรกิจสถาบันและการตลาดต่างประเทศ
โทรศัพท์:  +66 2 625 2477-82
อีเมล์: gt@fnsyrus.com
 
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายบริการการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
โทรศัพท์ : +66 2 287 6631-3, +66 2 287 6662
อีเมล์ : overseasinvestment.cns@th.nomura.com

ตลาดหลักทรัพย์กัมพูชา (CSX) http://www.csx.com.kh
รู้จักกับตลาดหลักทรัพย์กัมพูชาตลาดหลักทรัพย์กัมพูชาเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างรัฐบาลกัมพูชาและตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 55 และ 45 ตามลำดับ เริ่มเปิดดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555
หน่วยงานกำกับดูแล
สินค้าและบริการหุ้น
ดัชนีCSX  Index
จำนวนบริษัท
จดทะเบียน
1 บริษัท
 • Phnom  Penh Water Supply Authority: PPWSA
ระยะเวลาซื้อขายเวลา 8.30  - 11.30 น. โดยระบบจะเปิดให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ 6 ครั้งต่อวัน (ทุกๆ ครึ่งชั่วโมงในระหว่างเวลาเปิดและปิดการซื้อขายข้างต้น)
บริษัทสมาชิก
11 บริษัท (ข้อมูล ณ มีนาคม 2557)
รายละเอียดเพิ่มเติม
การชำระราคาT+2
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์CSX Securities Depository Center
ข้อมูลสำหรับ
นักลงทุนต่างชาติ
ภาษีอากรของนักลงทุนต่างชาติ
นักลงทุนบุคคล
กำไรจากการขายหลักทรัพย์: ไม่มีภาระภาษีจากกำไรที่เกิดจากการขายหลักทรัพย์
เงินได้จากเงินปันผล: 14% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย แต่ได้รับส่วนลดทางภาษีเหลือ 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นเวลา 3 ปีนับตั้งแต่เริ่มเปิดการซื้อขาย (ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2555 - 17 เมษายน 2558)
นิติบุคคล
กำไรจากการขายหลักทรัพย์: รวมคำนวณเป็นเงินได้พึงเสียภาษี โดยคิดในอัตรา 20% ของกำไรที่ได้รับ ทั้งนี้ มิได้แยกเป็นประเภทภาษีจากกำไรในการขายหลักทรัพย์
เงินได้จากเงินปันผล: 14% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย แต่ได้รับส่วนลดทางภาษีเหลือ 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นเวลา 3 ปีนับตั้งแต่เริ่มเปิดการซื้อขาย (ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2555 - 17 เมษายน 2558)
สนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์กัมพูชาผ่านบริษัทสมาชิกไทย
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)  
ฝ่ายธุรกิจสถาบันและการตลาดต่างประเทศ
โทรศัพท์:  +66 2 625 2477-82
อีเมล์: gt@fnsyrus.com
 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)ฝ่ายการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศและซื้อขายตราสารหนี้
โทรศัพท์ : +66 2 217 8780-1, +66 2 217 8698
อีเมล์ : globaltrading@thanachart.co.th

ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ (HOSE) http://www.hsx.vn
รู้จักกับตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์
 • ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์เริ่มเปิดดําเนินการเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2543 นับเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกและใหญ่ที่สุดของเวียดนาม เดิมใช้ชื่อว่า Ho Chi Minh City Securities Trading Center (HOSTC) และเปลี่ยนชื่อเป็น Hochiminh Stock Exchange (HOSE) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2550
 • ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์เปลี่ยนมาใช้ระบบซื้อขายด้วยคอมพิวเตอร์เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2550 และเริ่มให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เนทตั้งแต่ปี 2552
หน่วยงานกำกับดูแล
สินค้าและบริการหุ้น
ตราสารหนี้เอกชน
Fund Certificated
ดัชนีVN  Index
จำนวนบริษัท
จดทะเบียน
บริษัท 302, กองทุน 2, ตราสารหนี้ 38
(ข้อมูล ณ 18 เมษายน 2557)
ระยะเวลาซื้อขายทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 9.15 ถึง 15.00 น.
บริษัทสมาชิก
91 บริษัท (ข้อมูล ณ 18 เมษายน 2557)
รายละเอียดเพิ่มเติม
การชำระราคาT+3 สำหรับตราสารทุนและกองทุน
T+1 สำหรับตราสารหนี้
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์Vietnam Securities Depository (VSD)
ข้อมูลสำหรับ
นักลงทุนต่างชาติ
ภาษีอากรของนักลงทุนต่างชาติ
นักลงทุนบุคคล
กำไรจากการขายหลักทรัพย์ – 0.1%ของมูลค่าการซื้อขาย
เงินได้จากเงินปันผล – 5% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
นิติบุคคล
กำไรจากการขายหลักทรัพย์ – 0.1%ของมูลค่าการซื้อขาย
เงินได้จากเงินปันผล – ไม่มีภาระภาษีจากเงินได้จากเงินปันผล
การถือครองหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาตินักลงทุนต่างชาติสามารถถือครองหลักทรัพย์ไม่เกิน 49% ยกเว้นธุรกิจธนาคารถือครองได้เพียง 30% และไม่เกิน 10% ต่อนักลงทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฮานอย (HNX) http://hnx.vn
รู้จักกับตลาดหลักทรัพย์ฮานอย
ตลาดหลักทรัพย์ฮานอยเริ่มเปิดดําเนินการเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 เดิมใช้ชื่อว่า Hanoi Securities Trading Center (HOSTC) และเปลี่ยนชื่อเป็น Hanoi Stock Exchange (HNX) ในเดือนมกราคมปี 2552
หน่วยงานกำกับดูแล
สินค้าและบริการหุ้น
ดัชนีHNX Index
UPCOM Index
จำนวนบริษัท
จดทะเบียน
377 บริษัท (ข้อมูล ณ 18 เมษายน 2557)
ระยะเวลาซื้อขายทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 15.00 น.
บริษัทสมาชิก
54 บริษัท ( ข้อมูล ณ 18 เมษายน 2557)
รายละเอียดเพิ่มเติม
การชำระราคาT+3 สำหรับตราสารทุนและกองทุน
T+1 สำหรับตราสารหนี้
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์Vietnam Securities Depository (VSD)
ข้อมูลสำหรับ
นักลงทุนต่างชาติ
ภาษีอากรของนักลงทุนต่างชาติ
นักลงทุนบุคคล
กำไรจากการขายหลักทรัพย์ – 0.1%ของมูลค่าการซื้อขาย
เงินได้จากเงินปันผล – 5% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
นิติบุคคล
กำไรจากการขายหลักทรัพย์ – 0.1%ของมูลค่าการซื้อขาย
เงินได้จากเงินปันผล – ไม่มีภาระภาษีจากเงินได้จากเงินปันผล
การถือครองหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาตินักลงทุนต่างชาติสามารถถือครองหลักทรัพย์ไม่เกิน 49% ยกเว้นธุรกิจธนาคารถือครองได้เพียง 30% และไม่เกิน 10% ต่อนักลงทุน
สนใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์และตลาดหลักทรัพย์ฮานอยผ่านบริษัทสมาชิกไทย
 
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ต่างประเทศ
โทรศัพท์ : +66 2 695 5959-60 | โทรสาร : +66 2 695 5969
อีเมล์ : Z-Inter@ktzmico.com
 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)  
ฝ่ายธุรกิจสถาบันและการตลาดต่างประเทศ
โทรศัพท์:  +66 2 625 2477-82
อีเมล์: gt@fnsyrus.com
 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)ฝ่ายการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศและซื้อขายตราสารหนี้
โทรศัพท์ : +66 2 217 8780-1, +66 2 217 8698
อีเมล์ : globaltrading@thanachart.co.th


รายชื่อสินค้าที่เชื่อมโยงกับการลงทุนใน GMS
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
รายชื่อบริษัท/กองทุนประเภทสินค้าประเทศที่เข้าไปลงทุนใน GMS
CKP : บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)Holding Companyประกอบธุรกิจที่ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยมีบริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า พลังน้ำ (โครงการเขื่อนน้ำงึม 2) ใน สปป. ลาว เป็นบริษัทแกน
AMATAV : บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)

สถานะ: Filing
Holding Companyประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทที่พัฒนา และประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรม และกิจการที่เกี่ยวเนื่องในประเทศเวียดนาม
PMTA: บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

สถานะ: Filing
Holding Companyประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับธุรกิจในอุตสาหกรรมเคมีเพื่อการเกษตร และธุรกิจเช่าพื้นที่โรงงานเพื่อเก็บสินค้าในเวียดนาม
สนใจลงทุนในสินค้าที่เชื่อมโยงกับการลงทุนใน GMS
 
ติดต่อบริษัทสมาชิกในประเทศไทยได้ทุกบริษัทเพื่อเปิดบัญชี / หรือทำการซื้อขาย
                                                                                                    ข้อมูลจาก SET