วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กองทุนอสังหา TLGF และ CPNCG

TLGFกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท


ลงทุนในศูนย์การค้าของบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ("เทสโก้ โลตัส") จำนวน 17 แห่ง 

โดยอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมจะลงทุนครั้งแรกแบ่งได้ดังนี้

(ก) ทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ โครงการศรีนครินทร์ กระบี่ ประชาชื่น รังสิต คลอง 7 ทุ่งสง สิงห์บุรี ปราณบุรี มหาชัย แม่สาย และระนอง 

(ข) ทรัพย์สินที่กองทุนรวมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินบางส่วนและอาคาร และมีสิทธิการเช่าในที่ดินอีกบางส่วน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โครงการสมุย และพิษณุโลก 

(ค) ทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าในที่ดินและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โครงการอมตะนคร เพชรบูรณ์ ลำลูกกา คลอง 6 และเสนา และ 

(ง) ทรัพย์สินที่กองทุนรวมมีสิทธิการเช่าในที่ดินและอาคาร จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โครงการพระราม 1

นโยบายเงินปันผล  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 (หรือในอัตราร้อยละใด ๆ ที่กฎหมายหลักทรัพย์อนุญาตให้ทำได้เป็นครั้งคราว) ของกำไรสุทธิประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น การจ่ายปันผล


รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท         XD DATE
01 ธ.ค. 2555 - 28 ก.พ. 2556 0.1801 บาท 20 พ.ค. 2556 เงินปันผล      25 เม.ย. 2556
01 ก.ย. 2555 - 30 พ.ย. 2555 0.16         บาท 15 ม.ค. 2556 เงินปันผล      27 พ.ย. 2555
01 มิ.ย. 2555 - 31 ส.ค. 2555 0.1646 บาท 21 พ.ย. 2555 เงินปันผล      01 พ.ย. 2555
13 มี.ค. 2555 - 31 พ.ค. 2555 0.1346 บาท 15 ส.ค. 2555 เงินปันผล      26 ก.ค. 2555


25 เม.ย. 2556    ราคาปิด   15.00     อัตราการปันผลต่อราคาปิด   1.20%

27 พ.ย. 2555     ราคาปิด   14.20     อัตราการปันผลต่อราคาปิด   1.13%
01 พ.ย. 2555     ราคาปิด   14.70     อัตราการปันผลต่อราคาปิด   1.12%
26 ก.ค. 2555     ราคาปิด   13.40     อัตราการปันผลต่อราคาปิด   1.00%------------------------------------------------------------------------------------------------------

CPNCG กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท


ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินพร้อมอาคารสำนักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ (ยกเว้น พื้นที่บางส่วนของชั้น G และชั้น 3 และพื้นที่ชั้นใต้ดิน B1-B3) และสิทธิในการใช้บริการพื้นที่จอดรถจำนวน 1,271 คัน รวมทั้งการซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องบนสิทธิการเช่าดังกล่าว

การจ่ายปันผล


รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล ประเภท         XD DATE
01 ม.ค. 2556 - 31 มี.ค. 2556 0.1941 บาท 22 พ.ค. 2556 เงินปันผล      03 พ.ค. 2556
13 ก.ย. 2555 - 31 ธ.ค. 2555 0.2366 บาท 14 ก.พ. 2556 เงินปันผล      29 ม.ค. 2556


03 พ.ค. 2556     ราคาปิด   13.70     อัตราการปันผลต่อราคาปิด    1.42%
29 ม.ค. 2556     ราคาปิด   14.10     อัตราการปันผลต่อราคาปิด    1.68%

*หมายเหตุ รอบผลประกอบการในการจ่ายผันผลครั้งแรกเกินกว่า 3เดือน มา 17วัน เนื่องจากเพิ่งเปิดกองครั้งแรก