วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สรุป BA

สรุป BA

กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ บริการ / ขนส่งและโลจิสติกส์
หลัง IPO  จำนวนหุ้นรวม 2,100 ล้านหุ้น
กำไรสุทธิ  2554          291 ลบ
กำไรสุทธิ  2555       1,832 ลบ
กำไรสุทธิ  2556          990 ลบ
   

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็นธุรกิจหลักและกลุ่มธุรกิจ ดังนี้


 • ธุรกิจสายการบิน
 • ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสนามบิน
 • ธุรกิจสนามบิน


ปัจจัยความเสี่ยง

 • ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญจากค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงไม่เพียงพอ

 • ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจในอดีตรวมทั้งในอนาคตของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องบินใดๆ ของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการสนามบินเพื่อดำเนินกิจการสนามบิน และการที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือไม่สามารถดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ ได้ อาจทำให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
 • สภาวะที่ยากลำบากและความผันผวนในระบบธนาคารและตลาดเงิน (Credit Market) และเศรษฐกิจทั่วโลกได้ส่งได้ผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยทั่วไปและอาจจะส่งผลต่อไปในอนาคต และอาจทำให้บริษัทฯ ประสบปัญหาข้อจำกัดในการจัดหาแหล่งเงินทุน
 • การเปลี่ยนแปลงของความตกลงเที่ยวบินร่วม (Code Share Agreement) กับสายการบินอื่นอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
 • งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ได้แสดงงบการเงินรวมที่ปรับปรุงใหม่เพื่อการเปรียบเทียบที่ไม่ได้รับการตรวจสอบสำหรับปี 2555 และปี 2554 ดังนั้น นักลงทุนจึงไม่ควรนำข้อมูลทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบดังกล่าวมาใช้อ้างอิงเกินสมควร
 • ภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมการบินและการแข่งขันจากการคมนาคมขนส่งในรูปแบบอื่น อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
 • การแข่งขันจากสนามบินและจุดหมายปลายทางอื่นอาจส่งผลกระทบในทางลบในธุรกิจสนามบินของบริษัทฯโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อปริมาณการใช้บริการในสนามบินสมุย
 • ธุรกิจสายการบินและสนามบินของบริษัทฯ ต้องพึ่งตลาดการท่องเที่ยวในประเทศไทย และตลาดการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคนี้และทวีปยุโรปเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกาะสมุย จังหวัดภูเก็ต และเชียงใหม่ และในประเทศกัมพูชา เช่น เมืองเสียมราฐ และพนมเปญและการลดลงของอุปสงค์ในการเดินทางทางอากาศในตลาดเหล่านี้อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
 • การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายในระดับระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับภายในประเทศ อาจส่งผลให้ต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น และอาจทำให้การให้บริการเกิดความล่าช้าหรือต้องหยุดชะงัก
 • การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อมอาจจะส่งผลกระทบการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตของบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนเพิ่มขึ้น
 • บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาเช่าดำเนินงาน (Operating Lease) ได้ในอดีต และการที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาเช่าดำเนินงาน ในอนาคต อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ มีภาระหนี้สินและภาระในการชำระหนี้ที่มีจำนวนคงที่เป็นจำนวนมาก ทั้งในปัจจุบัน และภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
 • อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ อาจก่อหนี้อย่างมีนัยสำคัญในอนาคตเพื่อระดมทุนในการจัดหาเครื่องบิน เพื่อใช้เป็นการลงทุนหรือใช้ในแผนขยายธุรกิจ
 • บริษัทฯ ต้องพึ่งพาบุคคลภายนอกในการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่เป็นส่วนสำคัญในธุรกิจของบริษัทฯซึ่งรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบินสุวรรณภูมิให้แก่ลูกค้า และรวมถึงเป็นช่องทางการจำหน่ายบัตรโดยสารให้แก่บริษัทฯ
 • บริษัทฯ ต้องพึ่งพาระบบอัตโนมัติและอินเตอร์เน็ตในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และความล้มเหลวหรือการละเมิดความปลอดภัยใดๆ ของระบบเหล่านี้อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
 • ปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับเครื่องบินแบบแอร์บัส เอ319 เครื่องบินแบบแอร์บัส เอ320 เครื่องบินแบบเอทีอาร์72-500 หรือเครื่องบินแบบเอทีอาร์ 72-600 หรือเครื่องยนต์ประเภท International Aero Engines V2500-A5 หรือPratt & Whitney PW 127F หรือ 127M ซึ่งรวมถึงการไม่สามารถจัดหาเครื่องบินหรือเครื่องยนต์ดังกล่าวได้ หรือการตัดสินใจใช้เครื่องบินหรือเครื่องยนต์ประเภทใหม่ อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ อาจเผชิญกับการจัดตั้งสหภาพแรงงาน การนัดหยุดงาน การถ่วงงาน หรือต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้น
 • หากในอนาคต บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการให้มีไว้ซึ่งใบอนุญาตและการอนุญาตต่างๆ หรือหากบริษัทฯ ไม่ได้รับการอนุมัติกฎระเบียบต่างๆ บริษัทฯ จะไม่สามารถให้บริการเที่ยวบินแบบประจำได้
 • บริษัทฯ อาจไม่สามารถคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้ชื่อทางการค้า “Bangkok Airways” ได้อย่างเพียงพอ หรืออาจเผชิญกับการเรียกร้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายในจำนวนที่สูงมากในการระงับข้อพิพาท หรืออาจจำกัดความสามารถของบริษัทฯ ในการใช้ประโยชน์จากสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในอนาคต
 • ความสามารถในการกำหนดค่าโดยสารของบริษัทฯ ถูกจำกัดอัตราค่าโดยสารขั้นสูงที่กำหนดโดยรัฐบาล
 • ความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
 • ประเทศบางประเทศในภูมิภาคเอเชียเผชิญความเสี่ยงทางธรณีวิทยาอย่างมีนัยสำคัญ และความเสี่ยงของภัยพิบัติซึ่งเกิดจากมนุษย์หรือจากธรรมชาติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ของเที่ยวบินที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางเหล่านี้
 • บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการร่วมทุนกับพันธมิตร
 • การถือหุ้นโดยบุคคลต่างชาติในบริษัทฯ มีข้อจำกัดอยู่หลายประการ การละเมิดข้อจำกัดดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ และสิทธิของบริษัทฯ ในการบินในทุกเส้นทางการบิน
 • อุตสาหกรรมการบินเผชิญความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น การก่อการร้าย การระบาดของโรคติดต่อ และภาวะอากาศเลวร้าย